Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Promocja Zdrowia

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Szkoła promująca zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

  logo-sp-zdrowie

 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, 

• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom

i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, 

• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. 

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;

-nauczyciele;

-rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. 

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się

• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia

• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Nasza Szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w 2006 roku. Od pięciu lat realizujemy zadania dotyczące tak ważnej dziedziny jaką jest promocja zdrowia. Z każdym rokiem wprowadzamy nowe zadania. Słuchamy przede wszystkim głosu naszych dzieci- chcemy żeby to one określały, co jeszcze warto w tej dziedzinie poczynić, zrealizować. Mamy nadzieję, że po latach powiedzą nam- jak dobrze nam było w tych murach, jak wiele się nauczyliśmy, jak bezpieczne było to miejsce.
Poniżej przedstawiamy program promocji zdrowia w formacie PDF:

Do otwarcia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader.
Jeśli nie masz go w komputerze, to możesz go pobrać z poniższego link'a.

http://get.adobe.com/reader/otherversions


Filtr     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Autor Odsłony
24.07.2014. SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Tomek 2230
09.11.2011. Rok szkolny 2010-2011 Tomek 3342
09.11.2011. Rok szkolny 2009-2010 Tomek 3171
09.11.2011. Rok szkolny 2008-2009 Tomek 3035
09.11.2011. Sprawozdanie za lata 2006-2008 Tomek 3143
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 5 z 5
 • Konkursy przedmiotowe  ( 2 pozycji )
 • Gazetka szkolna  ( 8 pozycji )
 • Klasa IV  ( 28 pozycji )
 • Danonki  ( 7 pozycji )
  logo-podziel_posilkiem
 • W drodze do lepszej szkoły  ( 6 pozycji )

  pdf W drodze do lepszej szkoły - prezentacja na początek 1.12 Mb

  opis projektu w formacie PDF

 • Z Pasją na Ty  ( 10 pozycji )

  men

  leknica
   

   

  Bezpieczna i przyjazna szkoła

  „Z Pasją na Ty”

   Zespół Szkół Publicznych  w Łęknicy wygrał konkurs na realizację zadania publicznego Bezpieczna i przyjazna szkoła „Z Pasją na Ty”. Beneficjentem  projektu jest Gmina Łęknica. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy 38.429,00zł.

  Projekt powstał na potrzeby naszej placówki. Poprzez innowacyjne działania połączone z zabawą, wspieramy ogólny rozwój, korygujemy istniejące zaburzenia, rozwijamy wszechstronne uzdolnienia uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy z własnej inicjatywy chcą poszerzać wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych (edukacja regionalna, przyrodnicza, matematyczna, kulturowa), a także rozwijać zainteresowania i pasje. Działaniami projektowymi objęci są również uczniowie potrzebujący wsparcia logopedycznego i pedagogicznego, a także rodzice (działania edukacyjno-promocyjne).

  Działania projektowe:

  1. Młody geolog.

  2. Moje korzenie.

  3. Z ekonomią za pan brat.

  4. Kultura żywego słowa.

  5. Witraże.

  6. Teatr cienie.

  7. Młody fotograf.

  8. Młody Orfeusz.

  9. Nie-grzeczni uczniowie.

  10. Uzależnieniom mówimy NIE.

  11. Ja też potrafię.

  12. Logopedyczna przygoda.

  13. Grupa wsparcia dla rodziców.

  14. Wycieczka do Zielonej Góry.

                                                                   Sławomira Marszałek

                                                                                Koordynator projektu

   

 • Ognisko misyjne  ( 40 pozycji )
 • Indywidualizacja  ( 9 pozycji )
 • Klasa I - III  ( 46 pozycji )
 • Ekozespoły  ( 56 pozycji )
 • Pedagog  ( 15 pozycji )
   
  pedagog400
   W roku szkolnym 2016/2017 w SP pedagogiem jest Pani Dorota Ciereszko, a w gimnazjum Pani Jola Bojsza.
   
  Jestem pedagogiem od 21 lat. Od dzieci nauczyłam się trzech rzeczy; cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajęta i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego się pragnie.

  Rok szkolny

  .
   3. Zadania pedagoga szkolnego
  1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualnych z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie, lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

  2. określenie form i sposobów udzielenia pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących symulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

  3. występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawca klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych lub socjopoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

  4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym : klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;

  5. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

  6. koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

  8. współpraca poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

  9. współdziałanie z organizacjami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

  10. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

  11. doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;

  Co może robić w szkole Pedagog ?:

   

  1. prowadzić zajęcia specjalne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii;
  2. prowadzić przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie.
 • Biblioteka  ( 7 pozycji )
  Najnowsze aktualności dotyczące pracy BIBLIOTEKI są dostępne pod adresem
  zspleknica.info w zakładce Praca szkoły - Biblioteka 
   
  BIBLIOTEKA SZKOLNA W ŁĘKNICY
   
  start

  GODZINY OTWARCIA

  Poniedziałek

  800 - 1330

  1430 - 1500


  Wtorek

  800 - 830

  900 - 1430


  Środa

  800 - 915

  945 - 1330

  1430 - 1500

  Czwartek

  800 - 830

  900 - 1500


  Piątek

  800 - 1100

  1130 - 1430

   


  PLAN PRACY  

  W tym roku szkolnym 2015/2016 aktyw biblioteczny tworzą:

  Oliwia Baule
  Laura Bień
  Anastazja Falęcka
  Wiktoria Falęcka
  Klaudia Pelc

  zdj-1

  Do zadań dziewczynek należy m.in. :

  • układania i segregowanie woluminów
  • czytanie baśni młodszym dzieciom
  • polecenie młodszym uczniom ciekawych książek
  • współpraca z bibliotekarzem

   

  Czytanie bajek przedszkolakom

  W dniu 28.10.2015 do biblioteki przyszła grupa pięciolatków z panią Asią, aby posłuchać bajek "Koziołek Matołek", "Spacer Pysia i Kubusia". Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych przeze mnie bajek. Na zakończenie otrzymały ilustracje bajek do kolorowania.

  zdj-2

  zdj-3

  Dnia 25.11.2015 do biblioteki szkolnej zaprosiłam klasy I – III na Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci przyszły ze swoimi pluszakami.

  „Misiu” – p. Renata przeczytała dwie bajki. Następnie uczniowie pokolorowali ilustracje o misiu i obejrzeli film „Misiowe przytulanki”.zdj-4
  zdj-5
  zdj-6
  zdj-7
  zdj-8
 • Świetlica  ( 1 pozycji )

  Świetlica szkolna

  Harmonogram pracy świetlicy

  Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych naszej szkoły i jest z nią integralnie związana. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej obszarach.

  W naszej świetlicy mogą przebywać uczniowie:

  •  zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
  •  dojeżdżający do szkoły,
  •  oczekujący na zajęcia edukacyjne,
  •  oczekujący na obiad,
  •  nie uczęszczający na religię i inne zajęcia,
  •  wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

  Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym w naszej świetlicy realizowane są podstawowe jej zadania zapisane w statucie szkoły:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
  • zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej,
  • zapewnienie opieki i bezpiecznych warunków sprzyjających charmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o zdrowie własne i innych,
  • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  • stworzenie warunków uczestnictwa w kulturze zarówno jako odbiorca jak i twórca,
  • organizowanie dożywiania ( stołówka szkolna). 

  Świetlica jest miejscem, w którym w jednej sali spotykają się uczniowie w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju, różnych sytuacjach rodzinnych, upodobaniach, zdolnościach, przyzwyczajeniach oraz cechach temperamentu i charakteru. Stąd wynika, że w świetlicy w grupie różnowiekowej nauczyciele muszą indywidualizować metody pracy.

  W naszej pracy w świetlicy kierujemy się następującymi zasadami:

  • w czasie zajęć świetlicowych koncentrujemy się na dziecku jako osobie, a nie tylko uczniu,
  • świetlica jest miejscem, w której dzieci mogą zaistnieć w innych rolach społecznych niż we własnej klasie,
  • sprzyjamy rozwojowi poczucia własnej wartości u dzieci kierując się w swojej pracy zainteresowaniami
   i potrzebami dzieci,
  • w grupie świetlicowej tworzymy grupy pomocowe i funkcje asystentów wychowawców rozwijając u dzieci empatię i gotowość pomocy innym,
  • w rocznym planie pracy świetlicy uwzględniamy także pomysły dzieci na zajęcia.

  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

  Regulamin pracy świetlicy.

  Regulamin naboru do świetlicy.

  Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

   

 • Sprawdzian  ( 1 pozycji )

  Arkusze sprawdzianu: http://www.oke.poznan.pl/cms,42,arkusze.htm

  Procedury: http://www.oke.poznan.pl/cms,38,procedury.htm


Top!