Help!
24.08.2017.
 
Start arrow Nasza Szkoła

Menu główne
Start
Aktualności
Kontakt
Szukaj
Projekty
Konkursy
Plan zajęć
Linki
O nas
Nasza Szkoła
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Praca Szkoły
Pedagog
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Biblioteka
Świetlica
Zajęcia pozalekcyjne
Sport
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Sprawdzian
Ekozespoły
Klasy I - III
Klasa IV
Indywidualizacja
Promocja Zdrowia
Akcje charytatywne
Cyfrowa Szkoła
Z Pasją na Ty
W drodze do lepszej szkoły
Gazetka szkolna
Obóz Młodych Talentów
Konkursy przedmiotowe
Bezpieczeństwo
Comenius
"Uczenie się przez całe życie"
Spotkania Seminaryjne
Działania Projektowe
Moduły
Galeria zdjęć i multimediów
Mapa serwisu
Administrator
Dokumenty
Statut
WSO
Nagłówki RSS
Nasza szkoła PDF Drukuj Email
Wpisał: dawidos   
11.01.2008.

 

      Łęknica to niewielka, przygraniczna miejscowość. Tu właśnie można podziwiać piękny krajobrazowy park Hermanna von Pucklera zwany Parkiem Mużakowskim. Rozciąga się wzdłuż granicznej rzeki Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.Należy do najwibitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej XIX stulecia.Na jego wielkość składa się blisko 1000 hektarów terenu, który jest połączeniem natury i sztuki. Jako europejski zabytek światowy, 2 lipca 2004 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

          Skoro przyszło nam wpisać się w tak oryginalny krajobraz, jako szkoła chcemy więc dorównać również swym urokiem tym pięknym terenom.

  

     Szkoła nasza od początku swojej działalności dała się poznać jako szkoła z wysokimi ambicjami. 60 lat istnienia placówki zaowocowało wieloma sukcesami uczniów i nauczycieli.
    Nabywaną wiedzą uczniowie mogą się pochwalić uczestnicząc w wielu konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych. Także w sporcie nasi uczniowie mają uznane osiągnięcia.      
        Na rozwój dziecięcej wyobraźni wpływają również projekty tworzone przez naszą kadrę. Organizujemy "Dni Otwarte Szkoły". Zapraszamy wtedy rodziców naszych uczniów do uczestniczenia w lekcjach i zapoznania się z całym dorobkiem artystycznym naszej szkoły poprzez oglądanie wystaw plastycznych, scenek teatralnych, występów uczniów.   

       Realizowanie zadań pod hasłem; „Nasza szkoła- nasz drugi dom", przyczyniło się do wyrabiania nawyków szanowania pięknej szkoły oddanej do użytku w 1998 roku.

 

 

 

 

 

    Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, preferujemy zdrowy, ekologiczny tryb życia. Nasze działania ujęte są w „Programie wychowania zdrowotnego", a za jego realizację odpowiedzialny jest zespół powołany przez dyrektora szkoły.

        Nasza szkoła jest otwarta na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, miejską szkołą głęboko osadzoną w tradycji i od wielu lat praktycznie wypełniającą hasła integracji z Unią Europejską. W celu podniesienia poziomu nauczania nauczyciele od lat wdrażają innowacyjne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, a ich tematyka jest szeroka (m.in. teatralne, dziennikarskie, ekologiczno-przyrodnicze, zdrowotne, regionalne, literackie, czytelniczo-medialne, przedmiotowe) i dotyczy zarówno klas młodszych, jak i starszych. Historia regionu, zwyczaje i obrzędowość kultywowane są na zajęciach nie tylko edukacji regionalnej, lecz również na lekcjach przez cały rok.

Podjęliśmy się również współpracy ze szkołami z Niemiec, z Ośrodkiem Socjokulturalnym Turmvilla (Bad Muskau) i ze Szkołą w Krauschwiz.

Organizujemy wspólne konferencje oraz spotkania nauczycieli i młodzieży szkolnej, podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w uzyskiwaniu wysokich wyników nauczania .

Wiele też zawdzięczamy rodzicom i przyjaciołom szkoły, którzy aktywnie uczestniczą w jej życiu i wspierają nasze działania.  

 

 

 

 

         W klasach I - II nauczanym językiem obcym jest język angielski, w klasach III język niemiecki. W klasach IV - VI uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego. Od klasy I wprowadzamy też edukację informatyczną zapoznając uczniów z  możliwościami komputerów i ich  właściwym wykorzystaniem. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli jest stołówka oferująca niemal "domowe" obiady. Co roku przyjmowani są studenci z różnych uczelni pedagogicznych i uniwersytetów na praktyki studenckie.

Wizja szkoły:

     W naszej szkole stworzone są warunki do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji.

1. Nieustannie poprawiamy warunki nauki i pracy przybliżając szkołę ku nowoczesności.

2. Proponujemy ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

3. Dajemy profesjonalną usługę edukacyjną, która przygotowuje ucznia do dalszych etapów kształcenia i osiągania sukcesów.

4. Wychowujemy przyszłego obywatela świata z poszanowaniem tradycji regionalnej i narodowej.

5. Troszczymy się o zdrowy styl  życia naszych wychowanków.

6. Tworzymy dobry system współpracy między wszystkimi podmiotami związanymi ze szkołą.

 

 

 

 

 

Misja szkoły:

        Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca, gdzie warunki do nauki znajduje każde dziecko, gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwija jego zainteresowania. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości duchowej i fizycznej. Nieustannie poprawiamy warunki nauki i pracy przybliżając szkołę ku nowoczesności. Proponujemy ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Dajemy profesjonalną usługę edukacyjną, która przygotowuje ucznia do dalszych etapów kształcenia i osiągania sukcesów. Wychowujemy przyszłego obywatela świata z poszanowaniem tradycji regionalnej i narodowej. Troszczymy się o zdrowy styl  życia naszych wychowanków. Tworzymy dobry system współpracy między wszystkimi podmiotami związanymi ze szkołą.

        Szkoła uczy wychowanków wrażliwości na piękno, tolerancji wobec "sprawnych inaczej", dbałości o zdrowy styl życia oraz dyscypliny. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele przekazują swoją wiedzę i umiejętności nie tylko podczas lekcji, ale również na zajęciach pozalekcyjnych i w tzw. "zielonych szkołach". Uczniowie naszej szkoły mają możliwość pogłębiania zainteresowań w ramach kół przedmiotowych i zainteresowań oraz w Klubie Europejskim, na zajęciach sportowych w różnych dyscyplinach oraz  zespole instrumentalno-wokalnym (mandoliniści).

 

Portret szkoły:

    Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy posiada 14 sal lekcyjnych. Dysponujemy salą gimnastyczną i salką do korekcji wad postawy. Przy szkole jest boisko szkolne z pełnym zapleczem sanitarnym. Posiadamy dobrze wyposażone gabinety - przyrodniczy, językowy, matematyczny, polonistyczny, historyczny, sztuki,sala komputerowa. W szkole działają też  świetlice: szkolna i profilaktyczno-wychowawcza,  stołówka szkolna. Jest też biblioteka z czytelnią, gabinet pedagoga , terapii pedagogicznej, logopedy, pielęgniarki  szkolnej.

             Posiadamy skomputeryzowany Sekretariat i dostęp do Internetu, gabinety wyposażone są w sprzęt RTV, w pokoju nauczycielskim do dyspozycji nauczycieli przeznaczona jest kserokopiarka.

            W szkole w roku szkolnym 2007/2008  uczy się  236 uczniów w 12 oddziałach.

          Klasy liczą  17 - 25 uczniów. Na terenie naszej szkoły działają również organizacje: Samorząd Uczniowski, Sekcja Radiowęzłowa, Zespół Mandolinistów,  Zespół Promocji Szkoły, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny (SKKT), Liga Ochrony Przyrody (LOP), Polski Czerwony Krzyż (PCK).

 

 

Zmieniony ( 28.10.2008. )
 
następny artykuł »

Top!